កាន់តែអាណិត ក្រោយដឹងប្រវត្តិម្ចាស់ Cover បទចម្រៀង «ផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ែក្មេក»ការពិតដុះពន្លកចេញពីគ្រួសារមួយនេះ

កាន់តែអាណិត ក្រោយដឹងប្រវត្តិម្ចាស់ Cover បទចម្រៀង «ផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ែក្មេក» គឺកញ្ញា មាន នីតា ការពិតដុះពន្លកចេញពីគ្រួសារមួយនេះ ហើយត្រូវបានមនុ ស្សមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ ប្រមា.ថនាងកបៗមាត់ ដោយប្រើសុទ្ធជាពាក្យ(ព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមទស្សនានូវវីដេអូខាងក្រោម)

Leave a Reply

Your email address will not be published.