រំភើបស្ទើហោះ!! លោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា”

កំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra គឺលោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា” នេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤២២/៤៤៣ ដែលបានឡាយព្រះហស្ថលេខា ដោយសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា លោក ព្រាប សុវត្ថិ ជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra និងជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ ហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏ជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីឈ្មោះរូបផ្នែកអចលនទ្រព្យផងដែរ៕

រំភើបស្ទើហោះ!! លោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា” Read More

រំភើបស្ទើហោះ!! លោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា”

កំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra គឺលោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា” នេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤២២/៤៤៣ ដែលបានឡាយព្រះហស្ថលេខា ដោយសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា លោក ព្រាប សុវត្ថិ ជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra និងជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ ហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏ជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីឈ្មោះរូបផ្នែកអចលនទ្រព្យផងដែរ៕

រំភើបស្ទើហោះ!! លោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា” Read More

រំភើបស្ទើហោះ!! លោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា”

កំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra គឺលោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា” នេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤២២/៤៤៣ ដែលបានឡាយព្រះហស្ថលេខា ដោយសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា លោក ព្រាប សុវត្ថិ ជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra និងជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ ហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏ជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីឈ្មោះរូបផ្នែកអចលនទ្រព្យផងដែរ៕

រំភើបស្ទើហោះ!! លោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា” Read More

រំភើបស្ទើហោះ!! លោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា”

កំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra គឺលោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា” នេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤២២/៤៤៣ ដែលបានឡាយព្រះហស្ថលេខា ដោយសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា លោក ព្រាប សុវត្ថិ ជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra និងជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ ហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏ជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីឈ្មោះរូបផ្នែកអចលនទ្រព្យផងដែរ៕

រំភើបស្ទើហោះ!! លោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា” Read More

រំភើបស្ទើហោះ!! លោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា”

កំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra គឺលោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា” នេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤២២/៤៤៣ ដែលបានឡាយព្រះហស្ថលេខា ដោយសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា លោក ព្រាប សុវត្ថិ ជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra និងជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ ហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏ជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីឈ្មោះរូបផ្នែកអចលនទ្រព្យផងដែរ៕

រំភើបស្ទើហោះ!! លោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា” Read More

រំភើបស្ទើហោះ!! លោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា”

កំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra គឺលោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា” នេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤២២/៤៤៣ ដែលបានឡាយព្រះហស្ថលេខា ដោយសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា លោក ព្រាប សុវត្ថិ ជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra និងជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ ហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏ជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីឈ្មោះរូបផ្នែកអចលនទ្រព្យផងដែរ៕

រំភើបស្ទើហោះ!! លោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា” Read More

រំភើបស្ទើហោះ!! លោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា”

កំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra គឺលោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា” នេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤២២/៤៤៣ ដែលបានឡាយព្រះហស្ថលេខា ដោយសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា លោក ព្រាប សុវត្ថិ ជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra និងជាកំពូលតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ ហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏ជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីឈ្មោះរូបផ្នែកអចលនទ្រព្យផងដែរ៕

រំភើបស្ទើហោះ!! លោក ព្រាប សុវត្ថិ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា “ឧកញ៉ា” Read More

ដួង ម៉ានិច និងអតិជាតិបុត្រ ដើរដល់ផ្លូវបំបែក ពិតហើយ…(វីដេអូ)

ដួង ម៉ានិច និងអតិជាតិបុត្រ ដើរដល់ផ្លូវបំបែក ពិតហើយ…សូមស្តាប់វីដេអូខាងក្រោម៖ ដួង ម៉ានិច និងអតិជាតិបុត្រ ដើរដល់ផ្លូវបំបែក ពិតហើយ

ដួង ម៉ានិច និងអតិជាតិបុត្រ ដើរដល់ផ្លូវបំបែក ពិតហើយ…(វីដេអូ) Read More

ស្មានតែលេងតើ! ទីបំផុតពូចក់ទៅដល់ស្ពានជ្រោយចង្វារហើយ ចាំអ្នកមកឃាត់យូរពេកក៏…( មានវីដេអូ)

កាលពី យប់ ម្សិលមិញ  ក្រោយ ពី អ្នក នាង ផល្លា បាន ឡាយ វីដេអូ បង្ហាញ លិខិត លែងលះ ចប់ សព្វគ្រប់ នោះ,   Adminជីងចក់  បាន ឡាយ វីដេអូ ដែរ ដោយ ដាក់ ចំណងជើង ថា « ចង់ ទៅ បួស …

ស្មានតែលេងតើ! ទីបំផុតពូចក់ទៅដល់ស្ពានជ្រោយចង្វារហើយ ចាំអ្នកមកឃាត់យូរពេកក៏…( មានវីដេអូ) Read More

ស្មានតែលេងតើ! ទីបំផុតពូចក់ទៅដល់ស្ពានជ្រោយចង្វារហើយ ចាំអ្នកមកឃាត់យូរពេកក៏…( មានវីដេអូ)

កាលពី យប់ ម្សិលមិញ  ក្រោយ ពី អ្នក នាង ផល្លា បាន ឡាយ វីដេអូ បង្ហាញ លិខិត លែងលះ ចប់ សព្វគ្រប់ នោះ,   Adminជីងចក់  បាន ឡាយ វីដេអូ ដែរ ដោយ ដាក់ ចំណងជើង ថា « ចង់ ទៅ បួស …

ស្មានតែលេងតើ! ទីបំផុតពូចក់ទៅដល់ស្ពានជ្រោយចង្វារហើយ ចាំអ្នកមកឃាត់យូរពេកក៏…( មានវីដេអូ) Read More